21.11.2017
Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokumenty a legislatíva

Stratégia Operačného Programu Ľudské Zdroje vychádza z Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky.
Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020.

viac

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, prijala a schválila Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len "OP ĽZ") pre nové programové obdobie 2014-2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v novom programovom období plní úlohu riadiaceho orgánu pre OP ĽZ. Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 (schváleného Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11.marca 2013 a následne vládou SR dňa 20.marca 2013).


Tu si môžete stiahnuť príslušné dokumenty:

Kalendár udalostí
    HORE