25.2.2018
Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Kontaktné informácie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritné osi 2,3,4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 BratislavaSprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritná os 1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 BratislavaSprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritná os 5,6

Sekcia európskych programov MV SR

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
Panenská 21
812 82 BratislavaSprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritné osi 2, 3, 4

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6

814 55  Bratislava

Web: www.ia.gov.sk

E-mail: ia@ia.gov.s

Tel. č.: +421 2 20 43 11 00

 

 Kalendár udalostí
    HORE