Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ
Technická vybavenosť rómskych komunít
Technická vybavenosť rómskych komunít

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Prostredníctvom prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zabezpečovaný prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami. Bude tiež podporovaná dostupnosť materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. Uvedené aktivity sú v súlade s princípmi Programu rozvoja bývania, Dlhodobou koncepciou bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelom jej financovania, Koncepciou integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže a i.

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 11,05 %, čo predstavuje sumu 243 662 462 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje.

Investičná priorita pre PO 6 je spolufinancovaná z fondu EFRR s osobitným dôrazom na zvýšenie kvality životných podmienok ľudí z MRK v oblasti bývania, prístupu k sociálnej a predškolskej infraštruktúre (podrobnejší prehľad nájdete v publikácii OP Ľudské zdroje)

Harmonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MV SR - Stiahnuť

 

1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach.

1.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

1.1 VÝSLEDKY

 • zlepšenie podmienok pre sociálnu integráciu ľudí z MRK prostredníctvom funkčného systému prestupného bývania
 • zavedenie systému finančného mechanizmu pre podporu svojpomocnej výstavby (mikropôžičky)
 • zlepšenie kvality bývania v prostredí MRK prostredníctvom:
 • zavedenia inžinierskych sietí
 • prístupu k pitnej a úžitkovej vode
 • výstavby prístupových ciest
 • odvozu komunálneho odpadu

1.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

1.2 VÝSLEDKY

 • vytvorené podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK v predprimárnom stupni vzdelávania
 • rozšírená kapacitná sieť MŠ materských škôl prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie školských objektov a ich vybavenia vrátane výstavby materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

1.3 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

1.3 VÝSLEDKY

 • zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov MRK
 • zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti MRK

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • obce s prítomnosťou MRK a materské školy v obciach s prítomnosťou MRK v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC
 • mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, hygienických služieb a v oblasti sociálneho hospodárstva