Preskočiť na obsah
15.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzvy

Harmonogram výziev:
Vyzvania pre národné projekty:Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
Kalendár udalostí
    HORE