25.2.2018
Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzvy

Harmonogram výziev:
Vyzvania pre národné projekty:Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:Kalendár udalostí
    HORE