Preskočiť na obsah
15.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení dopytovo orientovaného projektu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí v rámci prioritnej osi 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, investičnej priority 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých , ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí a špecifického cieľa 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET je cieľom zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. Výzva bola zaevidovaná do systému ITMS2014+ a zverejnená na webovom sídle IA MPSVR SR a na webovom sídle MPSVR SR dňa 13.12.2016.Stiahnuť dokument

Kalendár udalostí
    HORE