Preskočiť na obsah
15.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje dňa 1.12.2016 vyhlásila výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a s kódom „OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01“ jej zverejnením na svojom webovom sídle: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

 Stiahnuť dokument

Kalendár udalostí
    HORE